REGULAMIN SERWISU „ŚWIETLNI”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://swietlni.pl jest prowadzony przez Patrycję Kalisz-Trofimiuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KRAFT STAND PATRYCJA KALISZ-TROFIMIUK pod adresem: Wojciechowo 79, 63-233 Jaraczewo, NIP: 8792626617, REGON: 368635331.
 2. Regulamin określa:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 • c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • Klient– osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu,
 • Regulamin– niniejszy regulamin Serwisu,
 • Serwis– Serwis prowadzony przez Wynajmującego dostępny na stronie internetowej pod adresem https://swietlni.pl,
 • Wynajmujący – Patrycja Kalisz-Trofimiuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KRAFT STAND PATRYCJA KALISZ-TROFIMIUK pod adresem: Wojciechowo 79, 63-233 Jaraczewo, NIP: 8792626617, REGON: 368635331.

§ 3. Usługi

 1. Wynajmujący świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  • sprawdzanie dostępności towarów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu,
  • formularz kontaktowy.
 2. Świadczenie usług, jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu w chwili udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub w przypadku złożenia przez Klienta rezygnacji z usługi przed jej wykonaniem przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej helloswietlni@gmail.com.
 3. Wynajmujący może świadczyć również inne usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wynajmujący świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w  Regulaminie.
 2. W celu prawidłowego korzystania ze Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia opartego o system operacyjny Windows, MacOS, Linux, Android z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer) oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Na prawidłowość działania lub funkcjonalność Serwisu mogą wpłynąć ograniczenia stosowania plików cookies, posiadanie oprogramowania Java, JavaScript, a także korzystanie z nieaktualnej przeglądarki internetowej.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§ 6. Oferta

 1. Informacje i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c.
 2. Ceny zamieszczone przy prezentowanym towarze na stronach internetowych Serwisu zostały podane orientacyjnie. Ostateczna wysokość czynszu jest każdorazowo określana w umowie.
 3. Zawarcie umowy najmu towarów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na podstawie odrębnej umowy.

§ 7. Usługa sprawdzania dostępności towarów

 1. Usługa sprawdzania dostępności towarów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu umożliwia Klientom bezpłatne sprawdzenie dostępności towaru znajdującego się na stronach internetowych Serwisu poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Wynajmującego za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronach internetowych Serwisu.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi sprawdzania dostępności towarów znajdujących się w na stronach internetowych Serwisu należy:
  • wejść na stronę internetową https://swietlni.pl/strona-ofert/,
  • dokonać wyboru towaru znajdującego się na stronach internetowych Serwisu poprzez kliknięcie odpowiedniej grafiki,
  • wypełnić formularz przez wpisanie liter, cyfr i znaków do wynajęcia, daty wynajmu, podanie adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu,
  • zaakceptować postanowienia Polityki Prywatności i Regulaminu,
  • kliknąć pole „Zapytaj o dostępność”.

§ 8. Usługa formularza kontaktowego

 1. Usługa formularza kontaktowego umożliwia bezpłatne przesłanie wiadomości e-mail do Wynajmującego za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej https://swietlni.pl/kontakt/.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego należy:
  • wejść na stronę internetową https://swietlni.pl/kontakt/,
  • wypełnić formularz kontaktowy przez podanie imienia i nazwiska, telefonu, adresu poczty elektronicznej, daty i godziny rozmowy,
  • zaakceptować postanowienia Polityki Prywatności i Regulaminu,
  • kliknąć pole „Wyślij wiadomość”.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, świadczeniem przez Wynajmującego usług drogą elektroniczną lub wadami zakupionego towaru.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej helloswietlni@gmail.com lub listownie na adres siedziby Wynajmującego.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę jego wystąpienia oraz oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania).
 4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień, Wynajmujący zwróci się do Klienta z prośbą o uzupełnienie reklamacji.
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów obowiązującego prawa wynika inny termin.
 6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący niezwłocznie zawiadomi Klienta w formie, w jakiej reklamacja została złożona.
 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Wynajmujący,: 516 857 931, mail: helloswietlni@gmail.com. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: KRAFT STAND PATRYCJA KALISZ-TROFIMIUK, Wojciechowo 79, 63-233 Jaraczewo, tel.: 516 857 931. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Wynajmującego w celu realizacji umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  2. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane również w celach wykonania procesów związanych ściśle z wykonywaniem zawartej umowy jak cele: informacyjne – do czasu wyrażenia zgody lub zobowiązania do ich usunięcia, ewentualnie do czasu zakończenia współpracy; finansowo-księgowe – do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego; obrona przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z k.c. nie więcej niż 10 lat.
  3. Odbiorcą danych osobowych Klienta są podmioty pośredniczące w wykonaniu przez administratora umów tj. dostawcy usług IT, banki, kancelarie prawne, biuro księgowe, firmy kurierskie, pocztowe.
  4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z postanowieniami art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą automatycznie profilowane.
  6. Wynajmujący nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 28.02.2020r.
 2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej https://swietlni.pl oraz w siedzibie Wynajmującego. Regulamin udostępniany jest Klientowi przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mógł on przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany: przepisów prawa, sposobów płatności i dostawy. O każdej zmianie treści Regulaminu Wynajmujący poinformuje Klienta za co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie na stronach Serwisu powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności k.c.
 6. W przypadku wystąpienia sporu Strony zobowiązują się dążyć do jego rozwiązania w sposób polubowny. Jeżeli polubowne zakończenie sporu nie jest możliwe, a Klient nie jest Konsumentem, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.